Hàm biến thiên mà ta thường gặp nhất đó là hàm trajpar, trajpar là hàm biến thiên tuyến tính từ 0 đến 1.
Ta cùng thực hiện các ví dụ sau để tìm hiểu về hàm trên Creo:

Đầu tiền là ứng dụng hàm trên helical sweep

Bước 1:
Dùng lệnh line và center line để vẽ biên dạng lo xo
Bước 2:
Vào option chọn variable section, tiếp theo chọn sketch section để vẽ tiết diện lò xo.Bước 3:
Chọn Tool > Relation và gáng giá trị sd2 thay đổi theo hàm trajparKết quả ta được lò xo với đường kính tiết diện thay đổi tuyến tính từ 20mm đến 50mm: