Tổng quan các lệnh thiết kế kim loại tấm Siemens NX


Module này gồm các tính năng như sau:
Trong NX module Sheet metal chỉ có một thanh taskbar lệnh tạo ra chi tiết dạng tấm