Trên Mastercam Lathe khi bạn xuất chương trình với lệnh Thread thường là phải sửa lại gần như hoàn toàn các thông số. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách sửa Post của máy tiện 2 trục hệ điều khiển fanuc cho phù hợp với thực tế.
Hình dưới mô tả 2 đoạn chương trình trước và sau khi edit Post.
Trước khi sửa Post 2 dòng G76 có trạng thái như sau :
G76 P010029 Q.05 R.1G76 X11.31 Z-40. P8120 Q2496 R-3.5 E1.5
Yêu cầu của 2 dòng G76 sau khi xuất chương trình như sau :
G76 P010060 Q50 R100G76 X11.31 Z-40. P812 Q250 R-4.374 F1.5

- Sửa P010029 thành P010060, R-3.5 thành R-4.374:

Bạn hãy mở file post Generic Fanuc 2X Lathe.pst bằng notepad theo đường dẫn sau : C:Users\Public\Documentsshared\Mcamx6\lathe\Posts
Tìm và thay thế dòng:
thdrdlt = (thdx2$ - thdx3$)thdang = rad2deg$ * thdangle$  
thành:
thdrdlt = (((thdx2$ - thdx3$) / (thdz1$ - thdz2$)) * thdzclr$)thdrdlt = (thdrdlt + (thdx2$ - thdx3$))
thdang = rad2deg$ * thda2$


Giá trị R-3.5 lúc đầu Mastercam tính ngay tại vị trí Z0. Không tương thích với khoảng bắt đầu khác nhau cho nên cần phải bổ sung thêm một dòng tính thêm khoảng bổ sung này.

- Sửa Q.05 thành Q50, R.1 thành R100, P8120 thành P812, Q2496 thành Q250

Tìm và thay thế các giá trị như hình sau :


- Sửa E thành F :
Tìm và thay thế:
#Format feedrate for lathe threadif old_new_sw = zero, result = nwadrs(stre, feed)
Sửa lại thành:
#Format feedrate for lathe thread if old_new_sw = zero, result = nwadrs(strf, feed)

Sau đó lưu File lại, tiếp tục xuất chương trình và kiểm tra. Chúc bạn thành công.

Nguồn: Cammech